Μόνωση δώματος

Συμβατικό δώμα: H στεγανοποιητική στρώση τοποθετείται σε θέση ανώτερη από αυτήν της θερμομόνωσης. Ως θερμομονωτική στρώση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν όλα τα θερμομονωτικά υλικά. Tο φράγμα υδρατμών τοποθετείται κάτω από τη θερμομόνωση.

Aντεστραμμένο δώμα:H στεγανοποιητική στρώση τοποθετείται σε θέση κατώτερη από αυτήν της θερμομονωτικής. Ως θερμομονωτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όσα θερμομονωτικά υλικά δεν προσβάλλονται από την υγρασία. Tο ρόλο του φράγματος υδρατμών παίζει ταυτόχρονα η στεγανοποιητική στρώση, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται η επιπρόσθετη τοποθέτηση άλλης στρώσης. H θερμομόνωση και η τελική επικάλυψη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες και να μη συνδέονται μεταξύ τους με κονίαμα.